Giấy nhám Nhật Bản, chất lượng cao cấp 100% made in Japan
Giá giấy nhám thùng một số loại chuyên dụng cho ngành gỗ, nhập khẩu từ CHLB Đức

Giá giấy nhám thùng một số loại chuyên dụng cho ngành gỗ, nhập khẩu từ CHLB Đức


STT Miêu tả Độ hạt Vận chuyển Giá thành. VNĐ
1 Nhám vòng 25'' x 60'' 
(Giấy nhám)
P40 1 - 2 ngày 187,500.00
P60 1 - 2 ngày 165,000.00
P80 1 - 2 ngày 150,000.00
P100-320 1 - 2 ngày 135,000.00
     
2 Nhám vòng 52'' x 84''
(Giấy nhám)
P40 1 - 2 ngày 480,000.00
P60 1- 2 ngày 435,000.00
P80 1 - 2 ngày 405,000.00
P100-320 1 - 2 ngày 375,000.00
3 Nhám vòng 6'' x 115''
(Giấy nhám)
P80 1- 2 ngày 75,000.00
P100-320 1- 2 ngày 60,000.00
4 Nhám vòng 150mm x 6600mm
(Giấy nhám)
P80 1- 2 ngày 150,000.00

P100-320

 

1- 2 ngày

 

135,000.00

 

 

5

 

Nhám vòng 60mm x 2516mm
(Giấy nhám)

P100-320 1- 2 ngày 60,000.00
6 Nhám vòng 25'' x 60'' 
(Vải nhám)

 

P40

 

1- 2 ngày

 

262,500.00

 

P60

 

1- 2 ngày

 

240,000.00

 

P80

 

1- 2 ngày

 

225,000.00

 

P100-320

 

 

1- 2 ngày

 

 

210,000.00

 

7 Nhám vòng 52'' x 84''
(Vải nhám)

 

P40

 

1- 2 ngày

 

720,000.00

 

P60

 

1- 2 ngày

 

675,000.00

 

P80

 

1- 2 ngày

 

645,000.00

 

P100-320

 

1- 2 ngày

 

615,000.00

 

8

 

 

Nhám vòng 6'' x 115''
(Vải nhám)

 

 

P80

 

 

1- 2 ngày

 

 

112,500.00

 

P100-320

 

 

1- 2 ngày

 

 

97,500.00

 

9 Nhám vòng 150mm x 6600mm
(Vải nhám)
P80 1- 2 ngày 232,500.00

 

P100-320

 

 

 

1- 2 ngày

 

 

 

217,500.00

 

 

10 Nhám vòng 60mm x 2516mm
(Vải nhám)
P100-320 1- 2 ngày 45,000.00

 

 

 

 

 

  

Sản phẩm khác